Sag anlagt den 26. januar 2007 - Chassagne mod Kommissionen

(Sag F-8/07)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Olivier Chassagne (Bruxelles, Belgien) (ved avocat Y. Minatchy)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sagsøgerens påstande

Annullation af Kommissionens afgørelser af 23. juni 2006 og af 27. oktober 2006 og vedtagelse af de foranstaltninger, som følger heraf for sagsøgeren.

Der træffes alle de foranstaltninger, der er nødvendige med henblik på at beskytte sagsøgerens rettigheder og interesser.

Kommissionen tilpligtes at betale en erstatning på 1 EUR.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Kommissionen har ved de anfægtede afgørelser overført sagsøgeren, som er tjenestemand ved GD TREN og som på daværende tidspunkt i halvdelen af sin arbejdstid gjorde midlertidig tjeneste som fagforeningsrepræsentant, fra nævnte generaldirektorats liste til "liste A*10 i bilag IV" i forfremmelsesåret 2006.

Sagsøgeren har til støtte for søgsmålet navnlig anført, at afgørelserne: i) tilsidesætter princippet om begrundelsespligt; mangler retsgrundlag; tilsidesætter artikel 6, stk. 3, litra b), i de almindelige gennemførelsesbestemmelser til vedtægtens artikel 43.

____________