Kanne 23.4.2007 - Campos Valls v. neuvosto

(Asia F-39/07)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Campos Valls (Bryssel, Belgia) (edustajat: asianajajat S. Orlandi, J.-N. Louis, A. Coolen ja E. Marchal)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto

Vaatimukset

nimittävän viranomaisen päätös hylätä kantajan hakemus pääosaston A, Osaston III - Käännös- ja asiakirjatuotanto - käännöspalvelun espanjankielen osaston osastopäälliköksi samoin kuin päätös nimittää kyseiseen virkaan toinen hakija on kumottava

vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa yhteen kanneperusteeseen, joka perustuu avointa virkaa koskevan ilmoituksen nro 60/06 noudattamatta jättämiseen, ilmeiseen arviointivirheeseen ja henkilöstösääntöjen 45 artiklan rikkomiseen sikäli kuin riidanalaiseen virkaan valitulla henkilöllä ei - toisin kuin kantajalla - ollut avointa virkaa koskevassa ilmoituksessa edellytettyjä kääntämistä koskevia teknisiä taitoja. Kantaja väittää erityisesti, että neuvoston esiin tuoma väite, jonka mukaan mainittuja taitoja oli arvioitava osastopäällikön tehtäviin kuuluvan henkilöstöhallinnon tehtävien valossa, on ristiriidassa avointa virkaa koskevan ilmoituksen kanssa.

____________