Žaloba podaná dne 30. dubna 2007 - Baudelet-Leclaire v. Komise

(Věc F-40/07)

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Cécile Baudelet-Leclaire (Brusel, Belgie) (zástupce: M. Korving, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhová žádání žalobkyně

určit diskriminaci mezi kandidáty "uvnitř" evropských orgánů a externími kandidáty v rámci výběrového řízení EPSO/AST/7/051;

určit neexistenci důkazu předloženého žalovanou o nediskriminaci mezi kandidáty "uvnitř" evropských orgánů a externími kandidáty v rámci uvedeného výběrového řízení;

zrušit uvedené výběrové řízení z důvodu porušení základní zásady rovnosti příležitostí mezi kandidáty;

podpůrně nařídit žalované, aby předložila všechny důkazy, včetně, pokud to bude třeba, důkazy o jednání výběrové komise, která jsou tajná podle článku 6 přílohy III služebního řádu úředníků, které prokazují, že výběrová komise neupřednostnila určité kandidáty z důvodu jejich profesního původu;

v případě neexistence důkazu předloženého žalovanou nařídit změnu zařazení všech kandidátů pouze na základě takových kritérií zásluh, jaké jsou uvedeny v oznámení o výběrovém řízení a na základě nestranného uplatnění zásady rovnosti příležitostí mezi kandidáty;

uložit žalované náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobkyně byla dopisem ze dne 29. ledna 2007 informována o tom, že její jméno nebude zapsáno v seznamu úspěšných uchazečů, jelikož známky, které obdržela, jsou nižší než známky 110 nejlepších kandidátů, i když byly vyšší než požadované minimum.

Na podporu své žaloby žalobkyně uplatňuje zejména porušení zásady rovnosti příležitostí a rovného zacházení v rozsahu, v němž výběrová komise provedla mezi kandidáty diskriminaci ve prospěch kandidátů, kteří již mají odbornou zkušenost v rámci evropských orgánů, a zvláště v rámci generálního ředitelství, v němž pracuje předsedkyně výběrové komise.

____________

1 - Úř. věst. C 178 A, 20.7.2005, s. 22.