Prasība, kas celta 2007. gada 30. aprīlī - Baudelet-Leclaire/Komisija

(lieta F-40/07)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Cécile Baudelet-Leclaire, Brisele (Beļģija) (pārstāvis - M. Korving, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Prasītājas prasījumi:

atzīt diskrimināciju Eiropas [Kopienu] iestāžu "iekšējo" un ārējo kandidātu starpā konkursa EPSO/AST/7/05 1 ietvaros;

atzīt, ka atbildētāja nav iesniegusi pierādījumus par nediskriminēšanu "iekšējo" un ārējo kandidātu starpā minētā konkursa ietvaros;

atcelt minēto konkursu, jo ir pārkāpts pamatprincips par iespēju kandidātu starpā vienlīdzību;

pakārtoti uzdot atbildētājai iesniegt visus pierādījumus, vajadzības gadījumā ieskaitot atlases komisijas dokumentus, kas atzīstami par konfidenciāliem saskaņā ar Civildienesta noteikumu III pielikuma 6. pantu, ar kuru palīdzību tiktu pierādīts, ka atlases komisija nav devusi priekšroku atsevišķiem kandidātiem to profesionālās sagatavotības dēļ;

ja atbildētāja neiesniedz šos pierādījumus, tad noteikt pārskatīt visu kandidātu klasifikāciju, pamatojoties uz konkursa paziņojumā minētajiem nopelniem un objektīvi piemērojot principu par iespēju kandidātu starpā vienlīdzību;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Ar 2007. gada 29. janvāra vēstuli prasītāja tika informēta, ka viņa nav iekļauta rezerves sarakstā, jo novērtējums, ko viņa saņēmusi, kas tomēr pārsniedz minimālo punktu skaitu, tomēr nav ierindojams 110 labāko skaitā.

Savas prasības atbalstam prasītāja min vienlīdzīgu iespēju un vienlīdzīgas attieksmes principa pārkāpumu, jo atlases komisija ir pieļāvusi diskrimināciju kandidātu starpā, izvēloties tos, kuriem jau ir profesionāla pieredze Eiropas [Kopienu] iestādēs un it īpaši atlases komisijas priekšsēdētāja ģenerāldirektorātā.

____________

1 - OV C 178 A, 20.07.2005, 22. lpp.