EU-Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 28. juni 2007 - da Silva mod Kommissionen

(Sag F-21/06) 1

(Tjenestemænd - indplacering i lønklasse - stilling som direktør offentliggjort før den 1. maj 2004 - ændring af vedtægten - artikel 2 og artikel 5, stk. 5, i vedtægtens bilag XIII - indplacering i lønklasse under anvendelse af nye bestemmelser, der er mindre gunstige - princippet om retten til karriere)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Joao da Silva (Bruxelles, Belgien) (ved advocats G. Vandersanden og L. Levi)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (ved J. Currall, H. Kraemer og K. Herrmann, som befuldmægtigede)

Intervenient til støtte for sagsøgte: Rådet for Den Europæiske Union (ved A. Arpio Santacruz og I. Sulce, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Dels påstand om annullation af Kommissionens afgørelse af 18. maj 2005, hvorved sagsøgeren udnævnes til direktør, for så vidt som hans indplacering herved fastsættes til lønklasse A*14 i stedet for lønklasse A2, der var anført i meddelelsen om udvælgelsesprøven, der blev offentliggjort i 2003, dels om genindplacering i lønklasse A*15 (tidligere A2), samt om genoprettelse af sagsøgerens karriere med tilbagevirkende kraft.

Konklusion

1)    Kommissionen for De Europæiske Fællesskabers afgørelse af 18. maj 2005, for så vidt som Joao da Silva som direktør herved indplaceres i lønklasse A*14, løntrin 2, annulleres.

2)    Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber betaler Joao da Silvas sagsomkostninger samt sine egne sagsomkostninger.

3)    Rådet for Den Europæiske Union bærer sine egne omkostninger

____________

1 - EUT C 108 af 6.5.2006, s. 31.