Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 28. júna 2007 - da Silva/Komisia

(vec F-21/06)1

(Úradníci - Vymenovanie do platovej triedy - Miesto riaditeľa zverejnené pred 1. májom 2004 - Zmena služobného poriadku - Článok 2 a článok 5 ods. 5 prílohy XIII služobného poriadku - Zaradenie do platovej triedy podľa nových menej výhodných ustanovení - Zásada, podľa ktorej každý úradník očakáva služobný postup)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Joao da Silva (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: G. Vandersanden a L. Levi, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: J. Currall, H. Kraemer a K. Herrmann, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastník, ktorý v konaní podporuje žalovanú: Rada Európskej únie (v zastúpení: M. Arpio Santacruz a I. Sulce, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Jednak zrušenie rozhodnutia Komisie z 18. mája 2005, ktorým bol žalobca vymenovaný za riaditeľa, v rozsahu, v akom stanovuje jeho zaradenie do platovej triedy A*14 namiesto do platovej triedy A2 uvedenej v oznámení o voľnom pracovnom mieste zverejnenom v roku 2003, jednak spätné zaradenie žalobcu do platovej triedy A*15 (bývalá A2), ako aj obnovenie jeho služobného postupu so spätným účinkom.

Výrok rozsudku

1.    Rozhodnutie Komisie Európskych spoločenstiev z 18. mája 2005 sa v rozsahu, v akom zaraďuje pána da Silvu ako riaditeľa do platovej triedy A*14 platového stupňa 2, zrušuje.

2.    Komisia Európskych spoločenstiev znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania pána da Silvu.

3.    Rada Európskej únie znáša svoje vlastné trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 108, 6.5.2006, s. 31.