27. juulil 2007 esitatud hagi - Doktor versus nõukogu

(Kohtuasi F-73/07)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Frantisek Doktor (Bratislava, Slovakkia) (esindajad: advokaadid S. Rodrigues, R. Albelice ja Ch. Bernard-Glanz)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu

Hageja nõuded

tühistada nõukogu ametisse nimetava asutuse 24. oktoobri 2006. aasta otsus hageja vallandamise kohta katseaja lõpus, koos ametisse nimetava asutuse 16. mai 2007. aasta otsusega hageja esitatud kaebuse rahuldamata jätmise kohta;

selgitada ametisse nimetavale asutusele vaidlustatud otsuste tühistamise tagajärgi ja eelkõige võimalust läbida teine katsaeg mõne teise teenistuse juures või pikendada katseaega koos üleviimisega üksuse juhataja vastutuseta ametikohale, mille lõppedes tehakse hageja kvalifikatsiooni uus hindamine;

kohustama kostjat hüvitama hagejale tekitatud kahju, ja seda nii professionaalse ja rahalise (viidates töötasule ja soodustustele, mida hagejal oleks olnud õigus saada alates 1. novembrist 2006 kuni kuupäevani, mil ta vaidlustatud otsuste tühistamise tulemusena uuesti ametisse nimetatakse), kui ka moraalse (viidates esialgsele ligikaudsele 50 000 euro suurusele summale) kahju osas;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Oma hagi toetuseks esitab hageja neli väidet, millest esimene tuleneb Euroopa Ühenduste ametnike personalieeskirjade artikli 34 rikkumisest, hoolitsemiskohustuse ja hea halduse põhimõtte rikkumisest. Täpsemalt, tema karjäär kulges ebanormaalsetes tingimustes ja mitmeid sisemisi menetlusreegleid rikkudes.

Teine väide tuleneb põhjendamiskohustuse rikkumisest, kuna vallandamisotsus ei andnud selgitusi ning sisaldas vastuolulisi ja esimeses katseaja aruandes antud hinnangutest ebasoodsamaid hinnanguid.

Kolmandas väites rõhutab hageja, et vallandamisotsus oli ebaproportsionaalne ja sisaldas ilmset hindamisviga, kuna esiteks ei ole selles otsuses arvesse võetud teatavate isiksusetestide tulemusi ning teiseks oleks negatiivne hinnang talle kui üksuse juhatajale - isegi kui see oli põhjendatud - pidanud kaasa tooma üksnes üleviimise ametikohale, kus niisugune vastutus puudub.

Neljandas väites toob hageja esile kaitseõiguste ja võrdse kohtlemise põhimõtte rikkumise, kuna vallandamisotsus oli vastu võetud niisuguste aruannete alusel, mis tehti teda eelnevalt ära kuulamata ning millest viimane oli koostatud kohaldatavaid menetlusnorme rikkudes.

____________