Prasība, kas celta 2007. gada 14. augustā - Zangerl-Posselt/Komisija

(lieta F-83/07)

Tiesvedības valoda - vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Brigitte Zangerl-Posselt, Saarbrücken (Vācija) (pārstāvis - S. Paulmann, Rechtsanwalt)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Prasītājas prasījumi:

atcelt konkursa EPSO/AST/27/6 (Asistenti/-es (AST1) vācu valodas novirziens) atlases komisijas lēmumu, kas prasītājai paziņots ar EPSO 2007. gada 18. jūnija vēstuli un apstiprināts ar 2007. gada 25. jūlija vēstuli, nepielaist viņu pie šī konkursa praktiskā un mutvārdu pārbaudījuma,

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Konkursa EPSO/AST/27/6 (Asistenti/-es (AST1) vācu valodas novirziens, sekretāra amats) atlases komisija prasītāju nepielaida pie praktiskā un mutvārdu pārbaudījuma, jo tā nevarot pierādīt, ka tai būtu nepieciešamā izglītība (Abitur).

Prasītāja uzskata, ka viņas izglītība (Realschulabschluss) atbilst paziņojuma par konkursu prasību A.II.1 punkta ii) apakšpunktam. Izglītības klasifikācija kā Vācijā, tā arī Eiropas līmenī tiek veikta saskaņā ar UNESCO izveidoto 1997. gada International Standard Classification of Education (ISCED) un tajā lietotā terminoloģija bija izmantota arī paziņojumā par konkursu. Saskaņā ar to pamatizglītība [Realschulabschluss] ir pieskaitāma pie pamatizglītības (ISCED 2. pakāpe) un sniedz iespēju iegūt profesionālo izglītību (ISCED 4. pakāpe).

Turklāt prasītāja norāda uz atbildētājas pieņemtā lēmuma nepietiekamu un kļūdainu pamatojumu.

____________