Talan väckt den 14 augusti 2007 - Birgitte Zangerl-Posselt mot Europeiska gemenskapernas kommission

(Mål F-83/07)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Birgitte Zangerl-Posselt (Saarbrücken, Tyskland) (ombud: S. Paulmann, Rechtsanwalt)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara uttagningskommitténs beslut avseende uttagningsprov EPSO/AST/27/06 (tyskspråkiga assistenter (AST 1)), vilket meddelats av EPSO genom skrivelse av den 18 juni 2007 och som bekräftats genom skrivelse av den 2 juli 2007, att inte låta sökanden delta i den praktiska och den muntliga delen av uttagningsprovet,

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Uttagningskommittén för uttagningsprov EPSO/AST/27/06 (tyskspråkiga assistenter (AST 1) beträffande sekreteraruppgifter) har inte låtit sökanden delta i den praktiska och den muntliga delen av uttagningsprovet, eftersom hon inte kan visa att hon har den utbildning som krävs ("Abitur").

Sökanden gör framför allt gällande att hennes utbildning ("Realschulabschluss") uppfyller de krav som anges i punkt A.II.1 ii i meddelandet om uttagningsprov. Till grund för klassificeringen av utbildningar ligger såväl i Tyskland som på Europanivå UNESCO:s "International Standard Classification of Education" av år 1997 (ISCED), vars terminologi använts i meddelandet om uttagningsprov. I enlighet därmed utgör "Realschulabschluss" en grundskoleutbildning (ISCED nivå 2) och innebär att möjlighet ges att söka till eftergymnasial utbildning (ISCED nivå 4).

Därutöver gör sökanden gällande att svarandens beslut var bristfälligt och felaktigt motiverat.

____________