Prasība, kas celta 2007. gada 5. jūnijā - Marcuccio/Komisija

(lieta F-84/06)

Tiesvedības valoda - itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Luigi Marcuccio, Tricase (Itālija) (pārstāvis - G. Cipressa, avvocato)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Prasītāja prasījumi:

atcelt lēmumu, ar kuru noraidīts 2005. gada 20. jūnija pieteikums, kuru prasītājs 2005. gada 21. jūnijā iesniedza birojam, kas ir atbildīgs par pieteikumiem, kas iesniegti saistībā ar Eiropas Kopienu iestādēm kopējās veselības apdrošināšanas shēmu;

atcelt tiktāl, ciktāl vajadzīgs, paziņojumu par atmaksu, kas datēts ar 2005. gada 18. jūliju;

atcelt tiktāl, ciktāl tas ir vajadzīgs, iecēlējinstitūcijas netiešo lēmumu, ar kuru noraidīta prasītāja sūdzība, kas datēta ar 2005. gada 23. decembri;

piespriest atbildētājai samaksāt prasītājam kā tādas summas atlīdzību, kas kopā veido 100 % no viņa apmaksātajiem ārstēšanās izdevumiem, kurus viņš ar 2005. gada 20. jūnija lūgumu lūdz atmaksāt no Kopējās shēmas, vai arī samaksāt atlīdzību par zaudējumu pretlikumīgo darbību dēļ, ko veica pret viņu, starpību starp summu, ko samaksājis prasītājs par ārstēšanos, un summu, kas veido 100 % no viņa apmaksātajiem ārstēšanās izdevumiem, proti, EUR 89,56, vai arī citu summu, kādu Civildienesta tiesa uzskatītu par taisnīgu un līdzvērtīgu attiecībā uz vienu no prasībām vai uz abām;

piespriest atbildētājai samaksāt prasītājam nokavējuma procentus ar likmi 10 % gadā ar ikgadējo procentu kapitalizāciju, sākot no 2005. gada 21. jūnija, līdz pilnai atmaksai, vai arī tādu likmi un tādos termiņos, kādu Civildienesta tiesa uzskata par taisnīgu, par EUR 89,56 vai citu summu, kuru Civildienesta tiesa uzskata par taisnīgu un vajadzīgu, lai atlīdzinātu 100 % apmērā ārstēšanās izdevumus;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Savu argumentu atbalstam prasītājs izvirza šādus trīs prasības pamatus:

1) pilnīgs pamatojuma trūkums, inter alia, arī saistībā ar izmeklēšanas neesamību, jo nav saprotams, kāpēc Kopiena prasītājam ārstēšanās izdevumus atlīdzināja tikai daļēji un nevis 100 % apmērā. Turklāt, var skaidri redzēt, ka iestāde nav atbilstīgi izmeklējusi lietu attiecībā uz prasītāja 2005. gada 20. jūnija sūdzību, vajadzības gadījumā, ņemot vērā visu informāciju, kuru viņš tai iesniedza;

2) tiesību pārkāpums, jo prasītāja patoloģiskais stāvoklis ir tāds, lai atbilstoši Civildienesta noteikumu 72. pantam, rastos tiesības uz 100 % ārstēšanās izdevumu atlīdzību;

3) pārkāpts pienākums ievērot ierēdņa intereses un labas pārvaldības princips, jo no lietas kopējiem apstākļiem skaidri izriet, ka atbildētāja nav ievērojusi prasītāja intereses un radīja vairākus aktus un saistītus apstākļus, kuri rada attiecīgā pienākuma un principa pārkāpumu, jo tiem ir pretlikumīgs raksturs un tie tika pieņemti nozīmīgi ilgā laika periodā, kuri turklāt ir paredzēti Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 41. pantā.

____________