Sag anlagt den 20. april 2007 - Caleprico mod Kommissionen

(Sag F-38/07)

Processprog: italiensk

Parter

Sagsøger: Francesco Caleprico (Bruxelles, Belgien) (ved avocat V. Guagliulmi)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sagsøgerens påstande

Artikel 12 og 13 i bilag XIII til tjenestemandsvedtægten erklæres uanvendelige, jf. artikel 241 EF, på grund af, at de er ulovlige.

Den afgørelse, hvorved ansættelsesmyndigheden stiltiende har afvist sagsøgerens klage over afgørelsen af 12. juni 2006, annulleres.

Det afsnit i Kommissionens afgørelse af 12. juni 2006, hvor ansættelsesmyndigheden fastsatte sagsøgerens indplacering til lønklasse AD6/2 i stedet for lønklasse AD8/3, annulleres.

Kommissionen tilpligtes at erstatte det anfægtede afsnit af afgørelsen af 12. juni 2006 med et afsnit, hvorved sagsøgerens indplacering med tilbagevirkende kraft (fra den 1. juli 2006) fastsættes til lønklasse AD8/3.

Kommissionen tilpligtes at betale sagsøgeren alle beløb, som han ikke har oppebåret på grund af, at de anfægtede afgørelser er ulovlige, samt påløbne og påløbende renter.

Kommissionen tilpligtes at erstatte enhver anden eventuel skade, som Retten måtte fastslå, at sagsøgeren har lidt i det foreliggende tilfælde.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Sagsøgeren, som er opført på reservelisten fra udvælgelsesprøve EUR/A/155/2000 1 med henblik på oprettelse af en liste over personer, der er egnede til ansættelse i lønklasse A7/A6, blev ansat efter ikrafttrædelsen af Rådets forordning nr. 723/2004 af 22. marts 2004 om ændring af vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og af ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne 2, og blev indplaceret i lønklasse AD6/2.

Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren fremsat to anbringender:

For det første har sagsøgeren gjort gældende, at afgørelsen af 12. juni 2006 er ugyldig, idet der er modstrid mellem på den ene side præamblens henvisning til tjenestemandsvedtægtens artikel 31, hvorefter ansøgere udnævnes i lønklassen for den ansættelsesgruppe, der er anført i meddelelsen om udvælgelsesprøven, og på den anden side afgørelsens dispositive del, hvorefter sagsøgeren indplaceres i lønklasse AD6/2.

For det andet har han gjort gældende, at den omhandlede afgørelse under alle omstændigheder er ulovlig, fordi den implicit har hjemmel i artikel 12 og 13 i bilag XII til tjenestemandsvedtægten, hvilken hjemmel er ulovlig i følgende henseender:

modstrid med retssikkerhedsprincippet og princippet om den berettigede forventning

tilsidesættelse af princippet om forbud mod forskelsbehandling og om ligebehandling

tilsidesættelse af rimelighedsprincippet ("principio di ragionevolezza"), idet anvendelsen af den nye ordning afhænger af en fuldstændigt tilfældig omstændighed, nemlig om man er ansat før eller efter en bestemt dato, uden at denne regel er begrundet i andre hensyn

tilsidesættelse af princippet om god forvaltningsskik

subsidiært, modstrid med forpligtelsen i henhold til artikel 251 EF til at begrunde fællesskabsretsakter.

____________

1 - EFT C 147 A af 25.5.2000, s. 10.

2 - EUT L 124 af 27.4.2004, s. 1.