Žaloba podaná 2. mája 2007 - Fernandez García a García Rato/Súdny dvor

(vec F-41/07)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyne: Brígida Fernandez García (Luxemburg, Luxembursko) a Carolina García Rato (Luxemburg, Luxembursko) (v zastúpení: S. Orlandi, A. Coolen, J. -N. Louis a E. Marchal, advokáti)

Žalovaný: Súdny dvor Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobkýň

zrušiť rozhodnutia o vymenovaní žalobkýň za úradníčky Európskych spoločenstiev v časti, v ktorej sa stanovuje ich platová trieda podľa článku 13 prílohy XIII služobného poriadku,

zaviazať žalovaného na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobkyne, ktoré sú úspešnými uchádzačkami výberového konania CJ/LA/251, ktorého oznámenie bolo zverejnené pred 1. májom 2004, boli prijaté do služobného pomeru pred 22. marcom 2004, kedy nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 723/2004 z 22. marca 2004, ktorým sa mení a dopĺňa Služobný poriadok zamestnancov Európskych spoločenstiev a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev2, vstúpilo do platnosti.

Vo svojich žalobách žalobkyne v prvom rade uvádzajú, že napadnuté rozhodnutia prekračujú právny rámec vymedzený oznámením o výberovom konaní. Na základe článku 13 prílohy XIII služobného poriadku boli totiž zaradené do nižšej platovej triedy ako bolo stanovené v oznámení o výberovom konaní.

Žalobkyne sa rovnako domnievajú, že napadnuté rozhodnutia porušujú články 5, 29 a 31 služobného poriadku ako aj zásadu rovnosti zaobchádzania a zákaz diskriminácie. Zaradenie úspešných uchádzačov rovnakých výberových konaní alebo konaní rovnakej úrovni do platovej triedy bolo totiž stanovené rozdielne podľa toho, či uchádzači boli prijatý do služobného pomeru pred alebo po nadobudnutí platnosti nariadenia č. 723/2004.

Okrem toho sa žalobkyne odvolávajú na porušenie zásady ochrany legitímnej dôvery, keďže legitímne očakávali, že pri obsadzovaní miest, o ktoré sa uchádzali, budú zaradené do platovej triedy uvedenej v oznámení o výberovom konaní.

____________

1 - Ú. v. ES C 182 A, 31.7.2002, s. 8.

2 - Ú. v. EÚ L 124, 27.4.2004, s. 1.