Απόφαση του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης (δεύτερο τμήμα) της 15ης Μαρτίου 2007 - Sanchez Ferriz κατά Επιτροπής

(Υπόθεση F-111/05) 1

(Υπάλληλοι - Αξιολόγηση - Έκθεση σχετικά με την εξέλιξη της σταδιοδρομίας - Περίοδος αξιολογήσεως 2001-2002)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Προσφεύγων: Carlos Sanchez Ferriz (Βρυξέλλες, Βέλγιο) (εκπρόσωπος: F. Frabetti, δικηγόρος)

Καθής: Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (εκπρόσωποι: J.Currall και H. Kraemers)

Αντικείμενο της υποθέσεως

Ακύρωση της εκθέσεως σχετικά με την εξέλιξη της σταδιοδρομίας του προσφεύγοντος για την περίοδο 2001-2002

Διατακτικό της αποφάσεως

Το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης αποφασίζει:

Απορρίπτει την προσφυγή.

Κάθε διάδικος φέρει τα δικαστικά του έξοδα.

____________

1 - ΕΕ C 48 της 25.2.2006, σ. 36 (υπόθεση αρχικώς καταχωρισθείσα ενώπιον του Πρωτοδικείου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με αριθμό T-413/05 και παραπεμφθείσα στο Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ενώσεως με διάταξη της 15.12.2005).