Skarga wniesiona w dniu 27 lutego 2007 r. - K przeciwko Parlamentowi

(Sprawa F-15/07)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: K (przedstawiciel: Dieter Struck)

Strona pozwana: Parlament Europejski

Żądania strony skarżącej

uchylenie odmownej decyzji Parlamentu Europejskiego z dnia 29 listopada 2006 r.;

zasądzenie od pozwanego zadośćuczynienia i odszkodowania;

stwierdzenie naruszenia przez pozwanego zasady równego traktowania oraz umyślnego i świadomego naruszenia dobra osobistego;

stwierdzenie naruszenia przez pozwanego zasady uzasadnionych oczekiwań i obowiązku uzasadnienia aktów administracyjnych oraz zasady niedyskryminacji;

obciążenie Parlamentu kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Skarżąca, były urzędnik, od dnia 1 stycznia 1978 r. zatrudniona w Parlamencie, domaga się od pozwanego zadośćuczynienia i odszkodowania w związku z działaniami, które doprowadziły do naruszenia jej dobra osobistego oraz nadzwyczajnymi okolicznościami, które doprowadziły do jej inwalidztwa.

____________