Žaloba podaná 5. marca 2007 - Kerelov/Komisia

(vec F-19/07)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Georgi Kerelov (Pazardzhik, Bulharsko) (v zastúpení: Angel Kerelov, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie výberovej komisie výberového konania EPSO/AD/43/06-CJ zo 6. decembra 2006 o nezapísaní žalobcu do zoznamu úspešných uchádzačov tohto výberového konania,

určiť, že rozhodnutie výberovej komisie výberového konania EPSO/AD/43/06-CJ z 2. februára 2007 o vylúčení žalobcu z tohto výberového konania je neplatné, prípadne ho ako protiprávne zrušiť,

zaviazať žalovanú na náhradu škody žalobcovi stanovenú ex aequo a bono na sumu 120 491,28 eur (dvojročný plat) vrátane zákonných úrokov od podania žaloby na náhradu majetkovej a nemajetkovej ujmy vzniknutej žalobcovi v dôsledku uvedených protiprávnych rozhodnutí výberovej komisie výberového konania,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Pokiaľ ide o prvé z napadnutých rozhodnutí, žalobca uvádza desať žalobných dôvodov:

1. členovia výberovej komisie nehodnotili uchádzačov nezávisle, keďže predseda a zástupca predsedu boli ich nadriadenými;

2. členovia výberovej komisie neovládali hlavný jazyk výberového konania (bulharčinu), napriek tomu, že z ustálenej judikatúry takáto požiadavka vyplýva;

3. uchádzači mali preložiť texty, pričom dĺžka a obtiažnosť jednotlivých textov nebola pre vybrané zdrojové jazyky porovnateľná;

4. hodnotenie písomných testov bolo svojvoľné, keďže výberová komisia neovládala bulharský jazyk;

5. dĺžka trvania ústnej skúšky bola u jednotlivých uchádzačov značne rozdielna;

6., 7. a 8. jednak kritériá, ktoré výberová komisia uplatnila pri hodnotení ústnych skúšok neboli v súlade s cieľmi týchto skúšok a jednak boli svojvoľne udelené známky niekoľkým uchádzačom;

9. uchádzačom bolo odoprené ich právo objektívne preskúmať ich výkon, keďže konečný zoznam úspešných uchádzačov bol vypracovaný a sprístupnený pred uplynutím lehoty dvadsiatich dní stanovenej pre výkon tohto práva v oznámení o výberovom konaní;

10. výberová komisia, ktorá odôvodnila udelenie známok nelogickými, nesúvisiacimi a nepodstatnými skutočnosťami, nesprávne ohodnotila žalobcovu skúšku, a to najmä jej ústnu časť.

Pokiaľ ide o druhé napadnuté rozhodnutie, žalobca uvádza 3 žalobné dôvody:

1. spochybňuje vecnú správnosť skutkových zistení, z ktorých výberová komisia vychádzala pri prijatí tohto rozhodnutia, a síce zistenie, že žalobca sa snažil spojiť s členmi výberovej komisie;

2. spochybňuje právomoc výberovej komisie vylúčiť uchádzača výberového konania z uvedeného dôvodu, keďže takúto právomoc má podľa jeho názoru iba EPSO;

3. uvádza, že ak by aj výberová komisia mala takúto právomoc, nemohla by ju vykonávať po vypracovaní zoznamu úspešných uchádzačov.

____________