Skarga wniesiona w dniu 16 marca 2007 r. - Lafili przeciwko Komisji

(Sprawa F-22/07)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Paul Lafili (Genk, Belgia) (przedstawiciele: G. Vandersanden i L. Levi, avocats)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

uchylenie decyzji o zaszeregowaniu skarżącego do grupy AD 13, stopień 5 zawartej w piśmie DG AMIN z dnia 11 maja 2006 r. oraz w informacji o wynagrodzeniu za czerwiec 2006 r. i w następnych informacjach o wynagrodzeniu;

przywrócenie skarżącego ze skutkiem na dzień 1 maja 2006 r. do grupy AD 13 stopień 2 z zachowaniem mnożnika 1,1172071;

odtworzenie w całości kariery zawodowej skarżącego ze skutkiem wstecznym od dnia 1 maja 2006 r. do dnia przywrócenia tego zaszeregowania (włączając w to doświadczenie w takiej przywróconej grupie zaszeregowania, prawo do awansu i prawa emerytalne) wraz z odsetkami za zwłokę w oparciu o stopy ustalane przez Europejski Bank Centralny dla głównych operacji refinansowych, mających zastosowanie w tym czasie, powiększonymi o dwa punkty od całości kwot stanowiących różnicę między wynagrodzeniem wynikającym z jego zaszeregowania w decyzji o zaszeregowaniu a zaszeregowaniem, do którego jest uprawniony, aż do dnia wydania prawidłowej decyzji o jego zaszeregowaniu;

obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Skarżący, urzędnik Komisji, zaszeregowany był do grupy A4 stopień 7, aż do dnia poprzedzającego wejście w życie nowego regulaminu pracowniczego. W dniu 1 maja 2004 r. zaszeregowanie to zostało zmienione na grupę A*12 stopień 7 z mnożnikiem 0,9442490 (na podstawie art. 2 ust. 2 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego). W dniu 1 lipca 2004 r. skarżący przeszedł do grupy A*12 stopień 8 z tym samym mnożnikiem. W dniu 22 lipca 2005 r. skarżący awansował ze skutkiem wstecznym od dnia 1 maja 2004 r. do grupy A*13 stopień 1 z mnożnikiem 1,1172071 (na podstawie art. 7 ust. 6 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego). Ze skutkiem od dnia 1 maja 2006 r. zaszeregowano go do grupy AD 13 stopień 5 z mnożnikiem wynoszącym 1 na podstawie decyzji DG AMIN z dnia 11 maja 2006 r.

W swej skardze skarżący podnosi, że zaszeregowanie takie: i) narusza w szczególności art. 44 i 46 regulaminu pracowniczego i art. 7 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego ii) dokonane zostało niezgodnie z właściwością iii) narusza zasadę ochrony uzasadnionych oczekiwań. Zdaniem skarżącego Komisja w szczególności dokonuje niewłaściwej wykładni art. 7 ust. 7 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego uznając, że gdy mnożnik jest większy niż 1, pozostała część zamieniana jest na starszeństwo zawodowe dla stopnia.

____________