Διάταξη του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης της 15ης Μαρτίου 2007 - Simon κατά Δικαστηρίου και Επιτροπής

(Υπόθεση F-58/06)1

Γλώσσα διαδικασίας: η ουγγρική

Ο πρόεδρος του δευτέρου τμήματος αποφάσισε τη διαγραφή της υποθέσεως.

____________

1 - EE C 190 της 12.8.2006, σ. 35.