Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 15 maart 2007 - Simon / Hof van Justitie en Commissie

(Zaak F-58/06)1

Procestaal: Hongaars

De president van de Tweede kamer heeft de doorhaling van de zaak gelast.

____________

1 - PB C 190 van 12.8.2006, blz. 35.