29. septembril 2006 esitatud hagi - Liotti versus komisjon

(Kohtuasi F-114/06)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Amerigo Liotti (Senningerberg, Luksemburg) (esindaja: advokaat F. Frabetti)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

tühistada 2005. aasta ametialase edutamise raames edutatud ametnike nimekiri selles osas, milles see nimekiri ei sisalda hageja nime ning lisaks tühistada neid otsuseid ettevalmistavad aktid;

teise võimalusena tühistada eespool nimetatud ametialase edutamise raames, eelkõige pärast edutuskomitee tehtud soovitusi toimunud edutamispunktide andmine;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hageja esitab hagi toetuseks kuus väidet:

esiteks on rikutud personalieeskirjade artiklit 45;

teiseks on rikutud nimetatud artikli üldiseid rakendussätteid;

kolmandaks on rikutud mittediskrimineerimise põhimõtet ja on tehtud ilmne hindamisviga;

neljandaks on rikutud omavoli- ja võimu kuritarvitamise keelu põhimõtet ning põhjendamiskohustust;

viiendaks on rikutud õiguspärase ootuse kaitse ja patere legem quam ipse fecisti põhimõtteid;

kuuendaks on rikutud hoolitsemiskohustust.

____________