30. juulil 2006 esitatud hagi - Schell versus komisjon

(Kohtuasi F-83/06)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Arno Schell (Brüssel, Belgia) (esindaja: advokaat F. Frabetti)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

tühistada 2004. ja 2005. aasta ametialase edutamise raames edutatud ametnike nimekirjad selles osas, milles need nimekirjad ei sisalda hageja nime ning lisaks tühistada neid otsuseid ettevalmistavad aktid;

teise võimalusena tühistada hagejat puudutavas osas eespool nimetatud ametialase edutamise käigus edutamispunktide andmine;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hageja esitab hagi toetuseks seitse väidet:

esiteks on rikutud personalieeskirjade artiklit 45;

teiseks on rikutud nimetatud artikli üldiseid rakendussätteid;

kolmandaks on rikutud mittediskrimineerimise põhimõtet;

neljandaks on rikutud administratiivjuhist "Ametnike hindamine ja edutamine" ja järgnevaid juhiseid;

viiendaks on rikutud omavoli- ja võimu kuritarvitamise keelu põhimõtet ning põhjendamiskohustust;

kuuendaks on rikutud õiguspärase ootuse kaitse ja patere legem quam ipse fecisti põhimõtteid;

seitsmendaks on rikutud hoolitsemiskohustust.

____________