Prasība, kas celta 2006. gada 28. jūlijā - Bellantone pret Revīzijas palātu

(lieta F-85/06)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Gerardo Bellantone, Luksemburga (Luksemburga) (pārstāvji - T. Bontinck un J. Feld, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Revīzijas palāta

Prasītāja prasījumi:

atcelt Eiropas Revīzijas palātas ģenerālsekretāra 2006. gada 30. marta lēmumu, ar ko noraidīta prasītāja sūdzība, kurā lūdz samaksāt atlikušo atlīdzību saistībā ar papildus iepriekšējo brīdinājumu, pabalstu sakarā ar atbrīvošanu no amata un dienas naudu;

piespriest atbildētājai samaksāt i) EUR 20 751,45 saistībā ar papildus iepriekšējo brīdinājumu, ii) EUR 39 247,74, kas atbilst pabalstam sakarā ar atbrīvošanu no amata, ko prasītājs esot varējis būt tiesīgs saņemt, iii) EUR 8 467,02 kā dienas naudu;

piespriest atbildētājai samaksāt nokavējuma procentus, kas aprēķināti līdz samaksas brīdim;

uzdot izdarīt grozījumus komentāros, ko satur apstrīdētais lēmums, attiecībā uz jebkādu prasītāja komentāru neesamību saistībā ar atbildētājas draudiem par iespējamo atbrīvošanu no amata;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasītājs ir A*8 pakāpē iecelts agrākais Eiropas Revīzijas palātas pagaidu darbinieks, kuru Eiropas Revīzijas palāta iecēla pārbaudāmā ierēdņa statusā A*5 pakāpē, iepriekš nelūdzot viņa piekrišanu.

Prasītājs savā prasībā norāda, ka ar atbildētājas rīcību esot pieļauti līguma un ārpuslīgumiskie pārkāpumi. Viņš atsaucas uz Revīzijas palātas Personāla labas administratīvās uzvedības kodeksa pārkāpumu, Civildienesta noteikumu 25. panta pārkāpumu, kā arī civildienesta vispārējo tiesību principu pārkāpumu attiecībā uz labu pārvaldību, tiesisko paļāvību un iegūto tiesību nodrošināšanu.

____________