Sag anlagt den 11. august 2006 - Antas mod Rådet

(Sag F-92/06)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Magdalena Antas (Warszawa, Polen) (ved avocats S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis og E. Marchal)

Sagsøgt: Rådet for Den Europæiske Union

Sagsøgerens påstande

Annullation af Rådets afslag på sagsøgerens ansøgning om erstatning for de tab, hun har lidt som følge af den række fejl, institutionen har begået.

Fastsættelse af en frist, således at parterne kan nå til enighed om en korrekt erstatning for det af sagsøgeren lidte tab.

Rådet for Den Europæiske Union tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Sagsøgeren indtrådte i tjenesten i Rådets Generalsekretariat som hjælpeansat den 1. november 2003 og hendes kontrakt udløb den 31. marts 2005. Fra den 1. januar 2005 tilsluttede Rådet hende af egen drift den belgiske lovpligtige sociale sikringsordning, dvs. for de sidste tre måneder af hendes ansættelse. Efterfølgende underrettede Rådet sagsøgeren om hendes tilslutning til nævnte ordning med tilbagevirkende kraft fra hendes indtræden i tjenesten. Ifølge sagsøgeren har hun på grund af sin forsinkede tilslutning imidlertid ikke kunnet opfylde betingelserne for adgang til belgisk arbejdsløshedsunderstøttelse, som fastsat i den belgiske kongelige anordning af 25. november 1991 om arbejdsløshed 1. Som følge heraf har hun ikke kunnet godtgøre, at hun rådede over tilstrækkelige midler til at få en opholdstilladelse på mere end tre måneder på belgisk område, jf. artikel 7 i direktiv 2004/38/EF 2. Desuden har den forsinkede tilslutning frataget hende muligheden for anvendelsen af bilag XII i traktaten om Polens indtræden i Den Europæiske Union, som ville have givet hende adgang til det belgiske arbejdsmarked.

Sagsøgeren har til støtte for søgsmålet først anført, at der er sket tilsidesættelse af artikel 70 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte, som foreskriver en forpligtelse for institutionen til at tilslutte den hjælpeansatte en lovpligtig social sikringsordning og at udrede de arbejdsgiverbidrag, der er fastsat i gældende lovgivning.

Sagsøgeren har dernæst anført, at der er sket tilsidesættelse af artikel 4 og 8 i den belgiske kongelige anordning af 5. november 2002 om indførelse af en erklæring om, at den pågældende er i beskæftigelse 3.

Sagsøgeren har endelig anført, at omsorgspligten er tilsidesat.

____________

1 - Moniteur belge af 31.12.1991, s. 29888.

2 - Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/38/EF af 29.4.2004 om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område, om ændring af forordning (EF) nr. 1612/68 og om ophævelse af direktiv 64/221/EØF, 68/360/EØF, 72/194/EØF, 73/148/EØF, 75/34/EØF, 75/35/EØF, 90/364/EØF, 90/365/EØF og 93/96/EØF (EUT L 158, s. 77)

3 - Moniteur belge af 20.11.2002, s. 51778.