Skarga wniesiona w dniu 3 listopada 2006 r. - H przeciwko Radzie

(Sprawa F-127/06)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: H (przedstawiciele: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis i E. Marchal, avocats)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej

Żądania strony skarżącej

uchylenie decyzji Rady z dnia 15 marca 2006 r. o przeniesieniu skarżącej na emeryturę z dniem 31 marca 2006 r. w zakresie w jakim przyznaje ona uprawnienie do renty inwalidzkiej na podstawie art. 78 akapit pierwszy regulaminu pracowniczego;

obciążenie Rady kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Skarżąca z racji swego inwalidztwa przebywająca na emeryturze od dnia 30 kwietnia 2003 r. powróciła do pracy w dniu 1 listopada 2004 r. Po szeregu nieobecności z powodu choroby Rada przeniosła skarżącą ponownie na emeryturę i przyznała jej począwszy od dnia 1 kwietnia 2006 r. rentę inwalidzką, o której mowa w art. 78 akapit pierwszy regulaminu pracowniczego.

Na poparcie swej skargi skarżąca podnosi, że komisja ds. inwalidztwa nie wypowiedziała się o przyczynie jej choroby czy też o ewentualnym związku pogorszenia stanu jej zdrowia z warunkami pracy. W tych okolicznościach Rada nie miała dostatecznej wiedzy by stwierdzić czy skarżąca miała prawo do renty inwalidzkiej, o której mowa w art. 78 akapit pierwszy regulaminu pracowniczego czy do renty, o której mowa w akapicie piątym tego artykułu. Jej zdaniem wybór Rady, mniej korzystny dla skarżącej, jest niezgodny z prawem.

Ponadto według skarżącej zaskarżona decyzja dotknięta jest oczywistym błędem w ocenie jeżeli chodzi o charakter jej choroby, która jej zdaniem znacznie się pogorszyła wskutek ponownego podjęcia pracy i stresu związanego z obowiązkami służbowymi.

____________