Απόφαση του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης (πρώτο τμήμα) της 14ης Νοεμβρίου 2006 - Villa κ.λπ. κατά Κοινοβουλίου

(Υπόθεση F-4/06)1

(Σύνταξη - Μεταφορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων - Υπολογισμός της μεταφοράς που έχει ήδη γίνει δεκτή)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Προσφεύγοντες: Renata Villa (Senningerberg, Λουξεμβούργο) και λοιποί (εκπρόσωποι: G: Bouneou, F. Frabetti, δικηγόροι)

Καθού: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (εκπρόσωποι: J. F. De Wachter και M. Mustapha-Pacha)

Αντικείμενο της υποθέσεως

Η ακύρωση των αποφάσεων της 8ης Φεβρουαρίου 2005 με τις οποίες η αρμόδια για τους διορισμούς αρχή (ΑΔΑ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αρνήθηκε στις προσφεύγουσες την επιστροφή του υπερβάλλοντος ποσού το οποίο προέκυψε από τη διαφορά μεταξύ των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων που απέκτησαν κατά τα έτη της υπαγωγής τους στο ιταλικό σύστημα και του αριθμού των ετών ασφαλίσεως που μεταφέρθηκαν στο κοινοτικό σύστημα, ύστερα από νέο υπολογισμό των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων τους.

Διατακτικό της αποφάσεως

Το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης αποφασίζει:

Απορρίπτει την προσφυγή.

Κάθε διάδικος φέρει τα δικαστικά έξοδά του.

____________

1 - EE C 74 της 25.03.2006, σ. 34.