Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 13. juuli 2006. aasta määrus - E versus komisjon

(Kohtuasi F-5/06)1

(Ametnikud - Sisemiste menetluste seaduslikkus - Ametnike väidetavalt ebaõige käitumine distsiplinaarmenetluse ja kutsehaiguse tunnustamise menetluse raames - Kahju hüvitamine - Vastuvõetavus - Menetluse algatamise huvi - Kinnitav akt)

(Kohtumenetluse keel: prantsuse)

Pooled

Hageja: E (London, Ühendkuningriik) (esindajad: advokaadid S. Rodrigues, Y. Minatchy)

Kostja: komisjon (esindajad: J. Currall ja V. Joris)

Kohtuasja ese

Esiteks, ametisse nimetava asutuse 4. oktoobri 2005. aasta otsuse, millega jäeti rahuldamata hageja kaebus, mille sisuks oli distsiplinaarmenetluse ning hageja kutsehaiguse tunnustamise menetluse seaduslikkuse kontroll, tühistamine, ja teiseks, kahju hüvitamise taotlus

Määruse resolutiivosa

Jätta hagi ilmselge vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata.

Pooled kannavad ise oma kohtukulud.

____________

1 - ELT C 74, 25.3.2006.