Προσφυγή της 30ής Νοεμβρίου 2006 - Reali κατά Επιτροπής

(Υπόθεση F-136/06)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Διάδικοι

Προσφεύγων: Enzo Reali (Σόφια, Βουλγαρία) (εκπρόσωπος: S. A. Pappas δικηγόρος)

Καθής: Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αιτήματα του προσφεύγοντος

Ο προσφεύγων ζητεί από το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης:

να ακυρώσει την απόφαση της αρμόδιας για τους διορισμούς αρχής να συνάψει συμβάσεις προσλήψεως με ημερομηνία 30 Αυγούστου 2006 κατόπιν της διοικητικής ενστάσεως που υπέβαλε ο Enzo Reali στις 7 Ιουλίου 2006·

να καταδικάσει την καθής στα δικαστικά έξοδα.

Ισχυρισμοί και κύρια επιχειρήματα

Ο προσφεύγων είναι υπάλληλος επί συμβάσει με κατάταξη στην ομάδα καθηκόντων IV, και στον βαθμό 14. Υποστηρίζει ότι έπρεπε να καταταχθεί στον βαθμό 16, διότι κατά τον υπολογισμό της επαγγελματικής πείρας του στην Επιτροπή έπρεπε να ληφθεί υπόψη το πτυχίο του (Laurea in Scienze Agrarie) ως ισότιμο με Bachelor Degree plus a Master.

Προς στήριξη της προσφυγής του ο προσφεύγων υποστηρίζει ότι:

Η Επιτροπή παρέβη την οδηγία 89/48/ΕΟΚ 1, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2001/19/ΕΚ 2, και παραβίασε την αρχή της επικουρικότητας δεδομένου ότι αρνήθηκε να αναγνωρίσει το πτυχίο του προσφεύγοντος ως ισότιμο με "Bachelor Degree plus a Master", καίτοι η ισοτιμία είχε προηγουμένως σαφώς αναγνωρισθεί στο εθνικό επίπεδο από το πανεπιστήμιό του·

Η Επιτροπή παραβίασε την αρχή της απαγορεύσεως των διακρίσεων διότι αρνήθηκε αδικαιολόγητα να υπολογίσει το πτυχίο Master του προσφεύγοντος ως επαγγελματική πείρα ενός έτους·

Η προσβαλλόμενη απόφαση είναι παράνομη λόγω πρόδηλης πλάνης εκτιμήσεως κατά τον υπολογισμό της επαγγελματικής πείρας του προσφεύγοντος και λόγω ελλείψεως αιτιολογίας·

Η απόρριψη της ενστάσεως του προσφεύγοντος στηρίχθηκε σε εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο γ΄, των γενικών εκτελεστικών διατάξεων σχετικά με τις διαδικασίες που διέπουν την πρόσληψη και την απασχόληση προσωπικού επί συμβάσει στην Επιτροπή) που υπερακοντίζουν την εξουσία την οποία αναθέτει στην Επιτροπή το άρθρο 86, παράγραφος 6, του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

____________

1 - Οδηγία 89/48/ΕΟΚ Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1988, σχετικά με ένα γενικό σύστημα αναγνώρισης των διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που πιστοποιούν επαγγελματική εκπαίδευση ελάχιστης διάρκειας τριών ετών (ΕΕ L 19, σ. 16).

2 - Οδηγία 2001/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαΐου 2001 που τροποποιεί τις οδηγίες 89/48/ΕΟΚ και 92/51/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με ένα γενικό σύστημα αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων καθώς και τις οδηγίες 77/452/ΕΟΚ, 77/453/ΕΟΚ, 78/686/ΕΟΚ, 78/687/ΕΟΚ, 78/1026/ΕΟΚ, 78/1027/ΕΟΚ, 80/154/ΕΟΚ, 80/155/ΕΟΚ, 85/384/ΕΟΚ, 85/432/ΕΟΚ, 85/433/ΕΟΚ και 93/16/ΕΟΚ του Συμβουλίου που αφορούν το επάγγελμα του νοσηλευτού υπεύθυνου για γενικές φροντίδες, του οδοντιάτρου, του κτηνιάτρου, της μαίας, του αρχιτέκτονα, του φαρμακοποιού και του ιατρού.