Иск, предявен на 27 ноември 2006 г. - Chassagne / Комисия на Европейските общности

(Дело F-137/06)

Език на производството: френски

Страни

Ищец: Olivier Chassagne (Брюксел, Белгия) [представители: S. Rodrigues и C. Bernard-Glanz]

Ответник: Комисия на Европейските общности

Искания на ищеца

- да се отмени отказът на Органа по назначаването (ОН) да вземе изрично решение по определянето на датата на първоначалното встъпване в длъжност на ищеца, назначен за длъжностно лице от 1 юли 2002 г., отказ, произтичащ имплицитно от решението на ОН от 14 януари 2006 г.;

- да се отмени, доколкото това е необходимо, решението на ОН, отхвърлящо жалбата на ищеца;

- да се посочат на ОН последиците, произтичащи от отмяната на оспорваните решения, и по-конкретно той да вземе изрично решение, с което да признае датата 1 януари 2002 г. за дата на първоначално встъпване в длъжност по смисъла на член 12, буква г) от Протокола за привилегиите и имунитетите на Европейските общности (ППИ);

- да се осъди ОН да изплати на ищеца: i) сумата от 9 523, 26 еуро като обезщетение за нанесена имуществена вреда, увеличена с лихви за забава в размер на законната лихва, считано от датата на която тази сума става изискуема; ii) сумата от 5000 еуро като обезщетение за нанесена неимуществена вреда, увеличена с лихви за забава в размер на законната лихва, считано от датата на която тази сума става изискуема;

- Съдът да отложи произнасянето си по онази част от имуществената вреда, която все още не може да бъде изчислена, изразяваща се в разноските, направени от ищеца след 18 април 2006 г. и които той продължава да прави в рамките на спора му с белгийската данъчна администрация пред националните белгийски съдилища относно определянето на датата на първоначалното му встъпване в длъжност;

- да се осъди ответника да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

В подкрепа на своя иск ищецът сочи следните правни твърдения:

- нарушение на член 18 от ППИ;

- нарушение на член 26 от Статута, на принципа на доброто управление и на задължението за полагане на грижа;

- нарушение на принципа на законното доверие и наличието на явна грешка в преценката.

____________