Προσφυγή της 27ης Νοεμβρίου 2006 - Chassagne κατά Επιτροπής

(Υπόθεση F-137/06)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Προσφεύγων/ενάγων: Olivier Chassagne (Βρυξέλλες, Βέλγιο) (εκπρόσωποι: S. Rodrigues και C. Bernard-Glanz)

Καθής/εναγόμενη: Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αιτήματα του προσφεύγοντος

Ο προσφεύγων/ενάγων ζητεί από το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης:

να ακυρώσει την άρνηση της Αρμόδιας για τους Διορισμούς Αρχής (ΑΔΑ) να λάβει ρητή απόφαση όσον αφορά τον καθορισμό της ημερομηνίας κατά την οποία ανέλαβε πρώτη φορά καθήκοντα ο προσφεύγων/ενάγων, όπως η άρνηση αυτή προκύπτει σιωπηρώς από την απόφαση της ΑΔΑ της 14ης Ιανουαρίου 2006·

να ακυρώσει, στο μέτρο που απαιτείται, την απόφαση της ΑΔΑ περί απορρίψεως της διοικητικής ενστάσεως του προσφεύγοντος/ενάγοντος·

να υποδείξει στην ΑΔΑ τις συνέπειες που επάγεται η ακύρωση των προσβαλλομένων αποφάσεων και ιδίως να λάβει ρητή απόφαση με την οποία να αναγνωρίζει την 1η Ιουλίου 2002 ως ημέρα κατά την οποία ο προσφεύγων/ενάγων ανέλαβε για πρώτη φορά καθήκοντα υπό την έννοια του άρθρου 12, στοιχείο δ΄, του Πρωτοκόλλου περί προνομίων και ασυλιών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (PPI)·

να καταδικάσει την ΑΔΑ να καταβάλει στον προσφεύγοντα/ενάγοντα: i) το ποσό των 9 523,26 ευρώ, ως αποζημίωση για την ηθική βλάβη που υπέστη, με τους νόμιμους τόκους από την ημερομηνία που θα καταστεί απαιτητό· ii) το ποσό των 5 000 ευρώ, ως αποζημίωση για την ηθική βλάβη που υπέστη, με τους νόμιμους τόκους από την ημερομηνία που θα καταστεί απαιτητό·

να επιφυλαχθεί να αποφασίσει ως προς το μέρος της υλικής ζημίας η οποία δεν μπορεί ακόμη να αποτιμηθεί και η οποία αποτελείται από τα έξοδα στα οποία εκτίθεται ο προσφεύγων/ενάγων από τις 18 Απριλίου 2006 και συνεχίζει να εκτίθεται στο πλαίσιο της διαφοράς του με τη βελγική φορολογική αρχή ενώπιον των βελγικών εθνικών δικαστηρίων ως προς τον καθορισμό της ημερομηνίας κατά την οποία ανέλαβε για πρώτη φορά καθήκοντα ·

να καταδικάσει την καθής/εναγόμενη στα δικαστικά έξοδα.

Λόγοι ακυρώσεως και κύρια επιχειρήματα

Προς στήριξη της προσφυγής/αγωγής του, ο προσφεύγων προβάλλει τις εξής αιτιάσεις:

παράβαση του άρθρου 18 του PPI·

παράβαση του άρθρου 26 του ΚΥΚ, της αρχής της χρηστής διοικήσεως και του καθήκοντος αρωγής·

παράβαση της αρχής της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης και ύπαρξη προδήλου σφάλματος εκτιμήσεως.

____________