27. novembril 2006. aastal esitatud hagi - Chassagne versus komisjon

(Kohtuasi F-137/06)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Olivier Chassagne (Brüssel, Belgia) (esindajad: S. Rodrigues ja C. Bernard-Glanz)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

tühistada ametisse nimetava asutuse keeldumine võtta vastu selgesõnaline otsus hageja esmakordse ametisseasumise tähtaja kohta, osas, milles see keeldumine tuleneb kaudselt ametisse nimetava asutuse 14. jaanuari 2006. aasta otsusest;

tühistada vajalikus osas ametisse nimetava asutuse otsus, millega jäeti rahuldamata hageja vaie;

nimetada ametisse nimetavale asutusele vaidlustatud otsuse tühistamisega kaasnevad tagajärjed ja eelkõige, et ta peab võtma vastu selgesõnalise otsuse tunnustamaks, et 1. juuli 2002. aasta kujutab endast hageja esmakordset ametisseasumist Euroopa ühenduste privileegide ja immuniteetide protokolli artikli 12 punkti d tähenduses;

mõista ametisse nimetavalt asutuselt hageja kasuks välja: i) 9523,26 eurot materiaalse kahju hüvitamiseks, millele lisandub seadusjärgse intressimäära alusel arvutatud viivis, alates päevast, mil tekkis kohustus summa väljamaksmiseks; ii) 5000 eurot mittevaralise kahju hüvitamiseks, millele lisandub seadusjärgse intressimäära alusel arvutatud viivis, alates päevast, mil tekkis kohustus summa väljamaksmiseks;

mitte teha otsust materiaalse kahju osas, mille suurust ei ole veel võimalik hinnata, mis hõlmab kulutusi, mida hageja on teinud alates 18. aprillist 2006 ning mida teeb edaspidi seoses Belgia siseriiklikes kohtutes lahendamisel oleva hageja ja Belgia maksuhalduri vahelise vaidlusega, mis puudutab hageja esmakordse ametisseasumise kuupäeva kindlaksmääramist;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hageja esitab hagi toetuseks järgmised väited:

-    rikutud on Euroopa ühenduste privileegide ja immuniteetide protokolli artikli 18;

-    rikutud on personalieeskirjade artiklit 26, hea halduse tava ning hoolsuskohustust;

-    rikutud on õiguspärase ootuse põhimõtet ning on tehtud oluline hindamisviga.

____________