Beroep ingesteld op 11 december 2006 - Kurrer / Commissie

(Zaak F-139/06)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Christian Kurrer (Watermaal-Bosvoorde, België) (vertegenwoordigers: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis en E. Marchal, advocaten)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Conclusies

nietigverklaring van het besluit van de Commissie om verzoeker met ingang van 1 april 2006 als ambtenaar op proef aan te stellen, voor zover hij daarbij is ingedeeld in de rang A*6, salaristrap 2, en de punten die hij als tijdelijk functionaris "Recherche" reeds had verzameld niet behouden blijven;

verwijzing van de verwerende partij in de kosten van de procedure.

Middelen en voornaamste argumenten

Verzoeker is op 16 januari 2004 als tijdelijk functionaris "Recherche" van de rang A7 in dienst van de Commissie gekomen. Nadat hij was geslaagd voor algemeen vergelijkend onderzoek COM/A/3/02, dat op 25 juli 2002 is bekendgemaakt en strekte tot de vorming van een aanwervingreserve van administrateurs van de loopbaan A7/A6, is hij als ambtenaar op proef van de rang A*6 aangesteld.

Daar de Commissie zich ertoe heeft verplicht om de gevolgen van een eventueel arrest houdende nietigverklaring in de aanhangige zaken die betrekking hebben op artikel 12 van bijlage XIII bij het Statuut, tot andere gevallen uit te breiden, beroept verzoeker zich slechts op schending van de beginselen van gelijke behandeling en non-discriminatie ten opzichte van zijn vroegere collega's, eveneens tijdelijke functionarissen "Recherche" en geslaagd voor interne vergelijkende onderzoeken, die bij hun aanstelling hun indeling en reeds verzamelde punten hebben behouden.

Voorts en voor zover nodig stelt verzoeker dat artikel 5, lid 4, van bijlage XIII bij het Statuut onwettig is, aangezien het in strijd is met voormeld beginsel en met het evenredigheidsbeginsel.

____________