Beroep ingesteld op 18 december 2006 - Continolo / Commissie

(Zaak F-143/06)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Donato Continolo (Duino, Italië) (vertegenwoordigers: S. Rodrigues, C. Bernard-Glanz en R. Albelice, advocaten)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Conclusies

nietig te verklaren het besluit van de Commissie van 3 januari 2006 houdende toewijzing en afwikkeling van verzoekers pensioenrechten, voor zover de periode die hij van 11 juni 1981 tot 1 maart 1983 als verlof om redenen van persoonlijke aard (CCP) heeft doorgebracht aan pensioenjaren slechts 5 maanden en 6 dagen oplevert, in plaats van 8 maanden en 20 dagen;

nietig te verklaren het besluit van de Commissie van 5 september 2006 houdende afwijzing van verzoekers klacht;

de Commissie te wijzen op de gevolgen van de nietigverklaring van de bestreden besluiten, met name met betrekking tot het overgenomen percentage, dat thans op 66,66666 % is bepaald en opnieuw moet worden berekend teneinde rekening te houden met de maanden januari en februari 1983;

de verwerende partij te verwijzen in de kosten van de procedure.

Middelen en voornaamste argumenten

Verzoeker, een voormalig ambtenaar van de Commissie, is sinds 1 januari 2006 gepensioneerd. Met zijn beroep komt hij op tegen het besluit van de Commissie houdende toewijzing en afwikkeling van zijn pensioenrechten, voor zover uit dit besluit blijkt dat de door hem tijdens een CCP verworven pensioenrechten die hij naar het gemeenschapsstelsel heeft overgedragen, bij de berekening van pensioenjaren niet volledig meetellen.

Enerzijds beroept hij zich op schending van de beginselen van bescherming van gewettigd vertrouwen en van behoorlijk bestuur alsmede de zorgplicht, anderzijds stelt hij dat er sprake is van een kennelijk onjuiste beoordeling en dat de motiveringsplicht is geschonden.

____________