Prasība, kas celta 2006. gada 22. decembrī - Bleyaert pret Padomi

(lieta F-144/06)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Eric Bleyaert, Maldegem (Beļģija) (pārstāvji - S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis un E. Marchal, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome

Prasītāja prasījumi:

atcelt iecēlējinstitūcijas lēmumu neietvert prasītāja uzvārdu izraudzīto ierēdņu sarakstā dalībai apmācību programmā 2005. amatā paaugstināšanas gada sertifikācijas procedūras ietvaros;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasītājs, Padomes AST 8 pakāpes ierēdnis, iesniedza savu kandidatūru sertifikācijas procedūrai par 2005. amatā paaugstināšanas gadu. Tā uzvārds, kas bija ietverts izraudzīto ierēdņu apmācībai programmā 2005. amatā paaugstināšanas gada sertifikācijas procedūras ietvaros saraksta projektā, galīgajā sarakstā, ko publicēja 2006. gada 22. maijā un ko iecēlējinstitūcija pieņēma, ņemot vērā apvienotās novērtējuma komitejas atzinumu sertifikācijas procedūrai, netika ietverts. Šī komiteja uzklausīja prasītāju 2006. gada 17. maijā.

Savas prasības pamatojumam prasītājs norāda, vispirms, uz pienākuma norādīt pamatojumu pārkāpumu, jo vairāk tāpēc, ka iecēlējinstitūcija neatbildēja uz viņa sūdzību. Turklāt viņš norāda, ka tika pārkāpts Civildienesta noteikumu 45.a pants un minētā Civildienesta noteikumu panta vispārējo īstenošanas noteikumu 5. pants. It īpaši, apvienotā novērtējuma komitejai, kas varēja uzklausīt tikai tos ierēdņus, kuri apstrīdēja saraksta projektu, nebija tiesības uzaicināt prasītāju. Jebkurā gadījumā prasītājs uzskata, ka ir pārkāpts arī vienlīdzīgas attieksmes princips, jo apvienotā novērtējuma komiteja neuzklausīja visus ierēdņus, kuru uzvārdi tika ietverti saraksta projektā.

____________