Žaloba podaná 22. decembra 2006 - Bleyaert/Rada

(Vec F-144/06)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Eric Bleyaert (Maldegem, Belgicko) (v zastúpení: S. Orlandi, A. Coolen,J.-N. Louis a E. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Rada Európskej únie

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie ustanovujúceho orgánu o nezapísaní mena žalobcu na zoznam úradníkov vybraných pre program školení v rámci certifikačného konania 2005,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobca, úradník Rady v platovej triede AST 8, predložil prihlášku na certifikačné konanie 2005. Jeho meno, obsiahnuté v návrhu zoznamu úradníkov vybraných pre program školení v rámci certifikačného konania 2005, nebolo zapísané na definitívny zoznam uverejnený 22. mája 2006, ktorý vyhotovil ustanovujúci orgán po zohľadnení stanoviska výboru s paritným zastúpením pre certifikačné konanie. Tento výbor vypočul žalobcu 17. mája 2006.

Na podporu svojej žaloby uvádza žalobca predovšetkým porušenie povinnosti odôvodnenia tým viac, že ustanovujúci orgán na sťažnosť neodpovedal. Okrem iného uvádza porušenie článku 45a služobného poriadku a článku 5 všeobecných vykonávacích ustanovení k tomuto článku služobného poriadku. Najmä výbor s paritným zastúpením, ktorý mohol len vypočuť úradníkov, ktorých meno nebolo uvedené v návrhu zoznamu, nemal právo predvolať žalobcu. V každom prípade sa žalobca domnieva, že bola porušená aj zásada rovnosti zaobchádzania tým, že výbor s paritným zastúpením nevypočul všetkých úradníkov, ktorých mená boli uvedené na návrhu zoznamu.

____________