Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Juzgado de lo Mercantil nº 7 de Madrid (Spanje) op 26 juni 2006 - Productores de Música de España / Telefónica de España, S.A.U

(Zaak C-275/06)

Procestaal: Spaans

Verwijzende rechter

Juzgado de lo Mercantil nº 7 de Madrid

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekers: Productores de Música de España (Promusicae)

Verweerster: Telefónica de España, S.A.U

Prejudiciële vraag

"Is het de lidstaten volgens het gemeenschapsrecht en meer in het bijzonder de artikelen 15, lid 2, en 18 van richtlijn 2000/31/EG(1) van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2000 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, met name de elektronische handel, in de interne markt, artikel 8, leden 1 en 2, van richtlijn 2001/29/EG(2) van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij, artikel 8 van richtlijn 2004/48/EG(3) van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten, en de artikelen 17, lid 2, en 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, toegestaan om te bepalen dat operatoren van elektronische communicatienetwerken en -diensten, telecomproviders en hostingproviders de verbindings- en verkeersgegevens betreffende elektronische communicaties die tijdens de verstrekking van een dienst van de informatiemaatschappij tot stand zijn gebracht, slechts ten behoeve van een strafrechtelijk onderzoek of ter bescherming van de openbare of de nationale veiligheid, en dus niet ten behoeve van civiele procedures, dienen te bewaren en ter beschikking te stellen?"

____________

1 - () PB L 178, blz. 1.

2 - () PB L 167, blz. 10.

3 - () PB L 157, blz. 45.