Uznesenie Súdu pre verejnú službu (tretia komora) zo 6. decembra 2006 - Strack/Komisia

(vec F-37/06)1

(Úradníci - Sociálne zabezpečenie - Zdravotné poistenie - Choroba z povolania - Akt spôsobujúci ujmu - Zjavná neprípustnosť)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Guido Strack (Kolín, Nemecko) (v zastúpení: G. Bounéou a F. Frabetti, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: J. Currall a H. Kraemer, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Na jednej strane zrušenie rozhodnutia Komisie, ktorým sa zamieta žiadosť žalobcu o uznanie jeho choroby za chorobu z povolania a na druhej strane žiadosť o náhradu škody

Výrok uznesenia

1.    Žaloba sa zamieta ako zjavne neprípustná.

2.    Každý z účastníkov konania znáša svoje vlastné trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 131, 3.6.2006, s. 53.