Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 13. detsembri 2006. aasta määrus - Aimi jt versus komisjon

(Kohtuasi F-47/06)1

(Ametnikud - Edutamine - Teenistuskäik - Personalieeskirjad 1. mail 2004 kehtinud redaktsioonis - Üleminek uuele karjäärisüsteemile - Üldkohaldatav otsus - Võrdne kohtlemine - Menetluse algatamise huvi)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hagejad: Nicola Aimi (Evere, Belgia) ja teised (esindajad: advokaadid A. Coolen, J.-N. Louis ja E. Marchal)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: C. Berardis-Kayser ja K. Herrmann)

Kohtuasja ese

Nõue tühistada üksikotsused, millega jäeti rahuldamata hagejate poolt ametisse nimetavale asutusele esitatud taotlused võtta üleminekumeetmeid, et tagada 2005. aasta ja järgnevate aastate ametialase edutamise raames võrdne kohtlemine ja omandatud õigused.

Määruse resolutiivosa

Jätta hagi ilmselge vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata.

Pooled kannavad ise oma kohtukulud.

____________

1 - ELT C 154, 1.7.2006.