Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 19. oktoobri 2006. aasta otsus -Combescot versus komisjon

(Kohtuasi F-114/05)1

(Ametnikud - Hagi - Tähtajad - Vaikimisi tehtud otsus tagasilükkamise kohta - Kaebetähtaja ennistamata jätmine sõnaselge otsusega, mis tehti teatavaks hiljem - Põhjendatud huvi - Vastuvõetamatus)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Philippe Combescot (Popayán, Kolumbia) (esindajad: advokaadid A. Maritati ja V. Messa)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: V. Joris ja M. Velardo, keda abistas advokaat S. Corongiu)

Kohtuasja ese

Esiteks nõue tühistada komisjoni otsus viia hageja rotatsiooniaastal 2003 teenistuse huvides komisjoni delegatsioonist Guatemalas üle Brüsselisse ning teiseks kahju hüvitamise nõue.

Otsuse resolutiivosa

Jätta hagi vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata.

Jätta kohtukulud poolte endi kanda.

____________

1 - ELT C 22, 28.1.2006, lk 22 (esialgu Euroopa Ühenduste Esimese Astme Kohtus registreeritud kohtuasi T-422/05 anti 15. detsembri 2005. aasta määrusega üle Euroopa Liidu Avaliku Teenistuse Kohtule).