Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 19 października 2006 r. - Combescot przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich

(Sprawa F-114/05)1

(Urzędnicy - Skarga - Termin - Domyślna decyzja odmowna - Brak przywrócenia terminu na wniesienie skargi w decyzji wyraźnej wydanej w późniejszym terminie - Legitymacja - Niedopuszczalność)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Philippe Combescot (Popayan, Kolumbia) (przedstawiciele: A. Maritati i V. Messa, avocats)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: V. Joris i M. Velardo, pełnomocnicy, wspierani przez S. Corongiu, avocat)

Przedmiot sprawy

Po pierwsze żądanie uchylenia decyzji Komisji o przeniesieniu skarżącego w interesie służby z Delegacji Komisji w Gwatemali do siedziby w Brukseli w ramach postepowania rotacyjnego za rok 2003 i po drugie żądanie odszkodowania.

Sentencja wyroku

Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna.

Każda ze stron ponosi koszty własne.

____________

1 - Dz.U. C 22 z 28.1.2006, str. 22 (sprawa początkowo wpisana do rejestru Sądu Pierwszej Instancji pod numerem T-422/05 i następnie przekazana Sądowi do spraw Służby Publicznej postanowieniem z dnia 15 grudnia 2005 r.)