Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 19. októbra 2006 - Combescot/Komisia

(Vec F-114/05)1

(Úradníci - Žaloba - Lehoty - Implicitné rozhodnutie o zamietnutí - Výslovné rozhodnutie doručené neskôr, na základe ktorého nezačína opätovne plynúť lehota na podanie žaloby - Záujem konať - Neprípustnosť)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Philippe Combescot (Popayán, Kolumbia) (v zastúpení: A. Maritati a V. Messa, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: V. Joris a M. Velardo, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci S. Corongiu, advokát)

Predmet veci

Na jednej strane zrušenie rozhodnutia Komisie o opätovnom pridelení žalobcu v záujme služby z delegácie Komisie v Guatemale do sídla v Bruseli v rámci rotácie kádrov v roku 2003 a na druhej strane návrh na náhradu škody

Výrok rozsudku

1.    Žaloba sa zamieta ako neprípustná.

2.    Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 22, 28.1.2006, s. 22 (najskôr zapísaná pod číslom T-422/05 na Súde prvého stupňa Európskych spoločenstiev, neskôr postúpená Súdu pre verejnú službu Európskej únie uznesením z 15.12.2005).