9. oktoobril 2006 esitatud hagi - Kerstens versus komisjon

(Kohtuasi F-119/06)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Petrus J.F. Kerstens (Overijse, Belgia) (esindaja: advokaat C. Mourato)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

Tühistada individuaalsete maksete haldamise ja maksmise ameti korralduskomitee 8. detsembri 2005. aasta otsus, millega muudetakse individuaalsete maksete haldamise ja maksmise ameti organisatsiooni skeemi;

tühistada ametisse nimetava asutuse 6. juuli 2006. aasta selgesõnaline otsus, millega otsesõnu jäeti rahuldamata hageja kaebus nr R/167/06;

mõista komisjonilt hageja kasuks kahjuhüvitisena välja ex aequo et bono põhimõttel arvutatuna 5000 euro suurune summa;

mõista kohtukulud välja Euroopa Ühenduste Komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Hageja, individuaalsete maksete haldamise ja maksmise ameti "varade haldamise" üksuse endine juhataja, vaidlustab 8. detsembri 2005. aasta asjaomase otsuse, millega ta viidi üle uuringute ja planeerimise alasele ametikohale. Hageja viitab siinkohal personalieeskirjade artikli 7 rikkumisele, kuna kõnealune ametikohalt üleviimine on vastuolus teenistushuviga ega vasta ametikohtade võrdväärsuse põhimõttele. Teiseks viitab hageja personalieeskirjade nende sätete rikkumisele, milles käsitletakse distsiplinaarkaristusi. Kolmandaks väidab ta võimu kuritarvitamist.

____________