KENDELSE AFSAGT AF FORMANDEN FOR EU-PERSONALERETTENS ANDEN AFDELING

27. september 2006 *

»Udsættelse af sagen«

I sag F-102/05,

angående et søgsmål i henhold til artikel 236 EF og artikel 152 EA,

Ole Eistrup, tjenestemand ved Europa-Parlamentet, Knebel (Danmark), ved advokat S. Hjelmborg,

sagsøger,

mod

Europa-Parlamentet ved H. von Hertzen, og L.G. Knudsen, som befuldmægtigede, og med valgt adresse i Luxembourg,

sagsøgt,

har

FORMANDEN FOR EU-PERSONALERETTENS ANDEN AFDELING

afsagt følgende

Kendelse

1        Ved stævning indgået til Justitskontoret ved De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans ved telefax den 20. oktober 2005 (idet originalen blev indleveret den 24. oktober 2005) har sagsøgeren nedlagt påstand om annullation af en beslutning fra Europa-Parlamentet vedrørende genindtræden i tjenesten, efter at han har haft tjenestefrihed af personlige årsager, og om tilkendelse af en erstatning. Dette søgsmål blev oprindeligt registreret på Justitskontoret ved Retten i Første Instans som sag T-389/05. Ved kendelse af 15. december 2005 har Retten i Første Instans i henhold til artikel 3, stk. 3, i Rådets afgørelse 2004/752/EF, Euratom af 2. november 2004 om oprettelse af en ret for EU-personalesager (EUT L 333, s. 7) henvist den foreliggende sag til EU-Personaleretten. Dette søgsmål blev registreret på Rettens Justitskontor som sag F-102/05.

2        Ved særskilt dokument indleveret den 15. december 2005 har Europa-Parlamentet påstået sagen afvist i henhold til artikel 114, stk. 1, i procesreglementet for Retten i Første Instans, der, jf. artikel 3, stk. 4, i afgørelse 2004/752, finder tilsvarende anvendelse, indtil EU-Personalerettens procesreglement træder i kraft, idet Parlamentet gør gældende, at stævningen »var forsynet med et stempel, der gengiver underskriften«.

3        Ved kendelse af 13. juli 2006 forkastede Rettens Anden Afdeling afvisningspåstanden og fastsatte en frist for indlevering af svarskrift.

4        Ved skrivelse af 23. august 2006 oplyste Europa-Parlamentet, at det havde iværksat appel for Retten i Første Instans af den kendelse, hvorved afvisningspåstanden blev forkastet. I samme skrivelse fremsatte Parlamentet begæring om, at den for nærværende ret verserende sag udsættes, indtil afgørelsen fra Retten i Første Instans foreligger.

5        Appelsagen blev registreret på Justitskontoret ved Retten i Første Instans som sag T-223/06 P.

6        I henhold til artikel 77, litra b), i procesreglementet for Retten i Første Instans kan en verserende sag udsættes, når der er iværksat appel af en afgørelse fra Retten, hvorved der tages stilling til en påstand om afvisning af sagen.

7        Ved skrivelse fra Justitskontoret af 24. august 2006 blev sagsøgeren opfordret til at fremsætte sine bemærkninger vedrørende den påtænkte udsættelse. Sagsøgeren har ikke fremsat bemærkninger inden for den fastsatte frist.

8        Herefter udsættes denne sag i henhold til artikel 77, litra b), og artikel 78 i procesreglementet for Retten i Første Instans, indtil Retten i Første Instans har truffet afgørelse i appelsag T-223/06 P.

På grundlag af disse præmisser

bestemmer

FORMANDEN FOR EU-PERSONALERETTENS ANDEN AFDELING

1)      Sag F-102/05 udsættes, indtil De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans har truffet afgørelse i appelsag T-223/06 P.

2)      Afgørelsen om sagens omkostninger udsættes.

Således bestemt i Luxembourg den 27. september 2006.

Justitssekretær

 

       Afdelingsformand

W. Hakenberg

 

      S. Van Raepenbusch