Žaloba podaná dne 30. října 2006 - Deffaa v. Komise

(Věc F-125/06)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Walter Deffaa (Brusel, Belgie) (zástupci: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a E. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhové žádání žalobce

zrušit rozhodnutí předsedy Komise ze dne 12. ledna 2006 v té části, v níž se stanoví zařazení žalobce, jmenovaného do funkce generálního ředitele GŘ IAS, do platové třídy A*15, platového stupně 4, s účinností od 1. srpna 2004;

podpůrně, zrušit uvedené rozhodnutí v té části, v níž je žalobci odpírán služební postup na vyšší stupeň stanovený v čl. 44 druhém pododstavci služebního řádu;

uložit žalované náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

V době, kdy byl žalobce ředitelem na GŘ pro rozpočet a byl zařazen do platové třídy A2 (nyní A*15), podal žádost o přijetí na pracovní místo generálního ředitele (třída A1) GŘ IAS, uvedené v oznámení o volném pracovním místě COM/228/031. Jeho žádost byla přijata a žalobce byl jmenován do výše uvedené funkce a zařazen do platové třídy A*15, platový stupeň 4.

Na podporu své žaloby žalobce nejprve uplatňuje, že napadené rozhodnutí porušuje jak článek 45 služebního řádu, podle něhož má povýšení za následek jmenování úředníka do vyšší platové třídy v jeho funkční skupině, tak i oznámení o volném pracovním místě, které tvoří podle judikatury Společenství právní rámec, v němž musí řízení probíhat.

Žalobce se mimo jiné jednak dovolává popření judikatury, podle které je to oznámení o volném pracovním místě, jež stanoví konkrétní úroveň, na které bude pracovní místo obsazeno, a jednak porušení článku 31 statutu.

Nakonec žalobce podpůrně tvrdí, že Komise tím, že mu odepřela služební postup na vyšší stupeň stanovený v čl. 44 druhém pododstavci služebního řádu, neprávem omezila dosah tohoto ustanovení, a to na základě zejména nesprávného výkladu čl. 7 odst. 4 přílohy XIII služebního řádu, který podle žalobce stanoví, že zvýšení měsíčního platu nemá žádnou spojitost se služebním postupem na vyšší stupeň.

____________

1 - Úř. věst. C 301 A, 12.12.2003, s. 1.