Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesfinanzhof (Tyskland) den 28. juni 2006 - Hans-Dieter og Hedwig Jundt mod Finanzamt Offenburg

(Sag C-281/06)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Bundesfinanzhof

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Hans-Dieter og Hedwig Jundt

Sagsøgt: Finanzamt Offenburg

Præjudicielle spørgsmål

1)    Skal artikel 59 i Traktaten om Oprettelse af Det Europæiske Fællesskab (efter ændring nu artikel 49 EF) fortolkes således, at den tillige omfatter bibeskæftigelse som lærer, ansat af eller i opdrag for offentlig juridisk person (universitet), for hvilken præstation der som følge af dets æreshvervslignende karakter alene ydes en omkostningsgodtgørelse?

2)    Såfremt spørgsmål 1 besvares bekræftende: Er den begrænsning af retten til fri udveksling af tjenesteydelser, hvorefter godtgørelser alene er omfattet af skattebegunstigelser, såfremt de udbetales af en indenlandsk offentlig juridisk person (konkret: § 3, nr. 26 i Einkommensteuergesetz, tysk lov om indkomstskat), begrundet, idet den nationale skattebegunstigelse alene legitimeres af en beskæftigelse, der udføres til fordel for en indenlandsk, offentlig juridisk person?

3)    Såfremt spørgsmål 2 besvares benægtende: Skal artikel 126 i Traktaten om Oprettelse af Det Europæiske Fællesskab (nu artikel 149 EF) fortolkes således, at en skatteretlig bestemmelse, der supplerer uddannelsessystemet (konkret § 3, nr. 26 i Einkommensteuergesetz) er lovmedholdelig, henset til det ansvar, der fortsat påhviler medlemsstaterne?

____________