28. detsembril 2006 esitatud hagi - Colleé versus parlament

(Kohtuasi F-148/06)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Laurent Colleé (Luksemburg, Luxembourg) (esindajad: advokaadid S. Orlandi, J.-N. Louis, A. Coolen ja E. Marchal)

Kostja: Euroopa Parlament

Hageja nõuded

tunnistada Euroopa Parlamendi 13. juuni 2002. aasta "Edutamispunktide andmist käsitlevate juhiste" p I.3 õigusvastaseks;

tühistada ametisse nimetava asutuse 9. jaanuari 2006. aasta otsus omistada hagejale kaks teenetepunkti 2004. aasta edutamise raames;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hageja, Euroopa Parlamendi ametnik palgaastmel AST 7, heidab ametisse nimetavale asutusele ette, et ei ole võrreldud laiemalt institutsiooni kõikide nende edutatavate ametnike teeneid, kes on hagejaga samal palgaastmel. Ta väidab nimelt, et rikuti personalieeskirjade artikleid 5 ja 45, samuti võrdse kohtlemise ja mittediskrimineerimise põhimõtteid. Vaidlustatud otsuses on lisaks sellele ilmselge hindamis- ja põhjendamisviga.

Lõpuks väidab hageja, et eespool nimetatud juhiste punkt I.3 on õigusvastane osas, mis puudutab peasekretäri poolt erandkorras eelispunktide andmist. Eriti seetõttu, et piirangud, mis see säte kehtestab peasekretäri suhtes, ei vasta personalieeskirjade artiklile 45 ja võrdse kohtlemise põhimõttele.

____________