Žaloba podaná 30. júna 2008 - Klug/Európska agentúra pre lieky

(vec F-59/08)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Bettina Klug (Wiesbaden, Nemecko) (v zastúpení: S. Zickgraf, Rechtsanwalt)

Žalovaná: Európska agentúra pre lieky

Predmet a opis sporu

Zrušenie správy o hodnotení služobného postupu žalobkyne za obdobie od 31. decembra 2004 do 31. decembra 2006, ktorú vypracovala žalovaná, a uloženie žalovanej nahradiť škodu a nemajetkovú ujmu

Návrhy žalobkyne

zrušiť správu o hodnotení služobného postupu žalobkyne za obdobie od 31. decembra 2004 do 31. decembra 2006, ktorú vypracovala žalovaná,

-    zrušiť rozhodnutie o nepredĺženie platnosti pracovnej zmluvy uzatvorenej so žalobkyňou,

-    uložiť žalovanej povinnosť nahradiť škodu vo výške 200 000 eur,

-    uložiť žalovanej povinnosť nahradiť nemajetkovú ujmu vo výške 35 000 eur.

____________