Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 6 maart 2008 - Gering / Europol

(Zaak F-68/07) 1

Procestaal: Nederlands

De president van de Tweede kamer heeft de doorhaling van de zaak gelast.

____________

1 - PB C 247 van 20.10.2008, blz. 42.