Sag anlagt den 17.oktober 2008 - Cerafogli mod ECB

(Sag F-84/08)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Maria Concetta Cerafogli (Frankfurt, Tyskland) (ved avocats L. Levi og M. Vandenbussche)

Sagsøgt: Den Europæiske Centralbank

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om, at Den Europæiske Centralbank tilpligtes at betale erstatning for det tab, som sagsøgeren hævder at have lidt som følge af forskelsbehandling på grund af sin fagforeningsvirksomhed.

Sagsøgerens påstande

Sagsøgte tilpligtes at betale erstatning for det økonomiske tab svarende, dels til forskellen mellem den af sagsøgeren oppebårne løn og lønnen i lønklasse ("band") H, løntrin 54, fra 2004 og frem til 2007, dvs. 23 supplerende løntrin, og dels til tildelingen af en bonus på 3 500 EUR årligt for årene 2001, 2002 og 2003.

Sagsøgte tilpligtes at betale et beløb på 157 000 EUR, subsidiært et beløb på 45 000 EUR, i godtgørelse for den ikke-økonomiske skade.

Om fornødent annulleres afgørelse af 25. juni 2008 om afslag på anmodningen om en forudgående administrativ undersøgelse og afgørelse af 7. august 2008 om afslag på klagen, idet disse afgørelser har sammenhæng med nærværende søgsmål.

Den Europæiske Centralbank tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________