Определение на Съда на публичната служба (първи състав) от 22 май 2008 г. - Cova/Комисия

(Дело F-101/07) 1

(Отклонения от обичайното развитие на производството - Възражение за недопустимост)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Philippe Cova (Брюксел, Белгия) (представител: S. A. Pappas, avocat)

Ответник: Комисия на Европейските общности (представители: J. Currall и B. Eggers)

Предмет на делото

Отмяна на решението за ограничаване до една година на периода, през който жалбоподателят, длъжностно лице поканено да изпълнява по заместване длъжността началник на отдел, може да се ползва от допълнителната надбавка, предвидена в член 7, параграф 2 от Правилника за длъжностните лица.

Диспозитив

Отхвърля жалбата като недопустима.

Всяка страна понася направените от нея разноски.

____________

1 - OВ C 269 от 10.11.07 стp.73.