Personalerettens kendelse (Første Afdeling) af 22. maj 2008 - Daskalakis mod Kommissionen

(Sag F-107/07) 1

(Personalesag - tjenestemænd - løn - vedtægtens artikel 7, stk. 2 - kompensationstillæg ved midlertidig tjeneste - afvisning)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Constantin Daskalakis (Bruxelles, Belgien) (ved avocat S.A. Pappas)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (ved J. Currall og B. Eggers, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Annullation af afgørelsen om at begrænse den periode, under hvilken sagsøgeren, en tjenestemand, der midlertidigt er pålagt at gøre tjeneste som kontorchef, kan oppebære det tillæg, der er fastsat i tjenestemandsvedtægtens artikel 7, stk. 2, til et år.

Konklusion

Sagen afvises.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

____________

1 - EUT C 315 af 22.12.2007, s. 46.