Talan väckt den 22 oktober 2007 - Strack mot kommissionen

(Mål F-119/07)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Guido Strack (Köln, Tyskland) (ombud: advokaten H. Tettenborn)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara de beslut som Europeiska kommissionen fattat den 30 maj 2005, den 19 december 2006, den 12 januari 2007 och den 20 juli 2007 i den del kommissionen därigenom avslog sökandens begäran att ett oberoende medlingsförfarande skulle genomföras avseende samtliga konflikter mellan sökanden och svaranden och att kommissionen skulle ingripa och vidta åtgärder för att lösa konflikterna,

ogiltigförklara de beslut som Europeiska kommissionen fattat den 26 februari 2007 och den 20 juli 2007 i den del kommissionen därigenom avslog sökandens begäran om förskott enligt artikel 19.4 i de gemensamma reglerna om olycksfallsförsäkring och arbetssjukdomsförsäkring för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna,

förplikta Europeiska kommissionen att utge ersättning till sökanden med ett lämpligt belopp, dock minst 15 000 euro, för den ideella skada han åsamkats och den skada som hans hälsa lidit till följd av de beslut som nämnts i de ovan angivna yrkandena, liksom dröjsmålsränta med en årlig räntesats som med två procentenheter överstiger den räntesats som Europeiska centralbanken tillämpar på sina huvudsakliga refinansieringstransaktioner, från den tidpunkt då talan väcktes,

förplikta Europeiska kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för det första och det andra yrkandet gör sökanden gällande att kommissionen har åsidosatt sin omsorgsplikt, principen om god förvaltningssed och förbudet mot maktmissbruk, och att den har gjort en oriktig bedömning i de angripna besluten. Till stöd för de båda första yrkandena gör sökande även gällande att besluten strider mot artikel 25 andra stycket andra meningen i tjänsteföreskrifter för tjänstemän i Europeiska gemenskapen (nedan kallade tjänsteföreskrifterna) och att de innebär ett åsidosättande av hans grundläggande rättigheter till fysisk integritet och respekt för privatlivet som fastslås i artikel 3.1 och artikel 7 (med avseende på det andra yrkandet även i artiklarna 41 och 47) i stadgan om de grundläggande rättigheterna liksom i artikel 8 (med avseende på det andra yrkandet även i artikel 13) i Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna.

Till stöd för det andra yrkandet gör sökanden därutöver gällande att de angripna besluten innebär ett åsidosättande av artikel 73 i tjänsteföreskrifterna liksom av förfarandereglerna i de gemensamma reglerna om olycksfallsförsäkring och arbetssjukdomsförsäkring, särskilt mot artikel 15 och följande artiklar i dessa regler.

Till stöd för sitt tredje yrkande gör sökanden gällande att han, på grund av det fel i tjänsten som kommissionen enligt honom har gjort sig skyldig till, enligt artikel 288 andra stycket EG och allmänna rättsgrundsatser har rätt till ersättning för den ideella skada han har lidit.

Genom sitt fjärde yrkande har sökanden begärt att svaranden ska förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, eftersom denna genom sina osanna påståenden angående läkarkommitténs utlåtanden har provocerat fram förevarande talan.

____________